1015 - خ د ا ی گ ا ن

17:10 – پنج شنبه –13/5/90

 

خ د ا ی گ ا ن

 

 

یک جور حس خدایی …

همان ناز و نیازی که می گفتند …

 

حسی که نیاز به درگاهت بیاورند وخدایی کرده باشی تو …

مردها می توانند تا خدایی رسانده باشند یک زن را …

مردها هستند تا الوهیت را دوباره هدیه کرده باشند به زن …

هبوط می کنند زن ها  از آسمان و خدا می شوند خودشان وقتی مرد نیاز به درگاهشان آورده باشد ...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید