1017 - ن ی ا ز

17:35 - شنبه - 8/5/90

 

ن ی ا ز

 

 

 اون سر قصه  ، البته هم که دیدنیه !

مرد نیکوکاری که فلسفه وجودش ، برطرف کردن یک نیازه ... حتی اگر تو روی پای خودت ایستاده باشی ( ولو پیش تناردیه ها ) و نفرستاده باشی پی اش ... 

مهمش اینه که اون یک نیاز برآورده نشده پیدا خواهد کرد و می تواند اسوه ی بی بدیل فداکاری قلمداد شده باشد و بعد ، نوبت تو می شود تا جبران کرده باشی !

 

ژان والژان ها ، مدت های مدید نگه می دارند تو را لای زرورق تا هیچوقت بزرگ نشده باشی ...

آخر قصه ، خودشان آقای دون ژوان هم نشوند به تلافی یک عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر خدمت صادقانه ، نهایتش تحویلت می دهند به آقای دون ژوان بی آنکه بزرگ شده باشی ، رشد کرده باشی و محتاج آقایان ژان والژان نشده باشی !

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید